Examene

ADMITERE 2014 – 2015 in invatamantul profesional cu durata de 3 ani. CALENDAR

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a publicat Calendarul privind admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani. Potrivit documentului transmis la redactie, inscrierea si admiterea elevilor la invatamantul profesional cu durata de 3 ani se face intre 22 – 23 mai 2014 la secretariatele unitatilor de invatamant gimnazial. Mai jos va prezentam documentul MEN.

Cifra de scolarizare pentru invatamantul profesional cu durata de 3 ani se stabileste anual, pe baza nevoilor pietei muncii si a tendintelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul regional de actiune pentru invatamant (PRAI) la nivel regional si Planul local de actiune pentru invatamant (PLAI) la nivel local, precum si pe baza solicitarilor operatorilor economici.

(2) Cifra de scolarizare se stabileste la nivel judetean cu respectarea prevederilor metodologiei de fundamentare a cifrei de scolarizare, aprobata de ministrul educatiei nationale.
(3) Centrul National de Dezvoltare a invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT), prin reprezentantii sai in fiecare regiune, asigura asistenta metodologica inspectoratelor scolare si comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social pentru formare profesionala (CLDPS) in fundamentarea planului de scolarizare si stabilirea cifrei de scolarizare.

(1) Lista unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani se stabileste anual, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant si ale operatorilor economici.

(2) Proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul profesional cu durata de 3 ani si lista unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional sunt realizate la nivelul fiecarui judet, sunt avizate de catre CLDPS si de catre CNDIPT, prin reprezentantii sai la nivel regional. Proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul profesional cu durata de 3 ani si lista unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional sunt aprobate de catre inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Absolventii invatamantului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este conditionata de achitarea unei taxe.

(1) Brosura de admitere va cuprinde, intr-un capitol separat, informatiile corespunzatoare despre unitatile de invatamant particulare, autorizate sau acreditate, care organizeaza admitere in clasa a IX-a la invatamantul profesional cu durata de 3 ani.
(2) Calificarile pentru care unitatea de invatamant profesional organizeaza admitere vor fi inscrise in brosura admiterii codificat, in sectiune separata.

(3) Admiterea in unitatile de invatamant particulare, autorizate sau acreditate, se face in conformitate cu metodologia stabilita de fiecare unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Prezentarea de inscrisuri false la inscrierea in invatamantul profesional cu durata de 3 ani se pedepseste conform legii si atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. in cazul in care descoperirea falsului se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin frauda.

Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de inscriere pentru acelasi elev decat este prevazut in prezenta metodologie, de transcrierea eronata a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.
ART. 29
inscrierea si admiterea in invatamantul profesional cu durata de 3 ani se pot face si dupa finalizarea etapei a treia de admitere. inscrierea si admiterea se pot face pe locurile libere, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

Calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 2014 – 2015

Inscrierea si admiterea elevilor la invatamantul profesional cu durata de 3 ani
| Etapa I |
| A. inscrierea candidatilor in vederea admiterii |
|______________________________________________________________________________|
| 22 – 23 mai 2014 | Secretariatele unitatilor de invatamant gimnazial |
| | completeaza, la cererea elevilor si a parintilor/ |
| | reprezentantilor legali pentru minori, fisa de |
| | inscriere in invatamantul profesional cu durata de 3 |
| | ani. |
| | Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial |
| | a fisei de inscriere in invatamantul profesional cu |
| | durata de 3 ani, pentru candidatii care solicita |
| | aceasta |
|______________________|_______________________________________________________|
| 26 – 27 mai 2014 | inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant |
| | care scolarizeaza invatamant profesional cu durata de |
| | 3 ani, pe baza fisei de inscriere in invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 28 mai 2014 | Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani si a graficului de |
| | desfasurare a sesiunii de preselectie si/sau a probei |
| | suplimentare de admitere, dupa caz |
|______________________|_______________________________________________________|
| B. Preselectia candidatilor |
|______________________________________________________________________________|
| 29 – 30 mai 2014 | Derularea probei de preselectie in unitatile de |
| | invatamant in care s-a decis derularea acesteia |
|______________________|_______________________________________________________|
| 2 iunie 2014 | Transmiterea de catre comisiile de admitere din |
| | unitatile de invatamant care organizeaza invatamant |
| | profesional cu durata de 3 ani, din unitatile de |
| | invatamant care au organizat proba de preselectie, in |
| | format electronic si in scris, catre comisia de |
| | admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani a |
| | rezultatelor preselectiei si a listei candidatilor |
| | inscrisi la invatamantul profesional cu durata de 3 |
| | ani care au fost declarati admisi in urma preselectiei|
| | (listele sunt actualizate inclusiv cu rezultatele |
| | probelor de verificare a cunostintelor de limba |
| | materna). |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3 iunie 2014 | Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti, pentru invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani, a listei candidatilor |
| | inscrisi la invatamantul profesional cu durata de 3 |
| | ani in unitatile de invatamant la care s-a organizat |
| | sesiune de preselectie |
| | Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la |
| | sediul unitatii de invatamant |
| | Acolo unde numarul celor admisi in urma preselectiei |
| | este mai mare decat numarul locurilor disponibile, se |
| | va preciza ca urmeaza o proba suplimentara de |
| | admitere, in urma careia se va definitiva lista |
| | candidatilor admisi in invatamantul profesional. |
| | in listele afisate se va mentiona, in mod expres, |
| | anularea inscrierii in invatamantul profesional a |
| | candidatilor care nu promoveaza clasa a VIII-a. |
|______________________|_______________________________________________________|
| 4 – 5 iunie 2014 | Ridicarea de catre candidatii respinsi a fiselor de |
| | inscriere la invatamantul profesional cu durata de 3 |
| | ani de la unitatea de invatamant care a organizat |
| | sesiunea de preselectie |
|______________________|_______________________________________________________|
| 6 iunie 2014 | inscrierea candidatilor respinsi la proba de |
| | preselectie la alta unitate de invatamant care |
| | scolarizeaza invatamant profesional cu durata de 3 |
| | ani, care nu a organizat proba de preselectie |
|______________________|_______________________________________________________|
| 7 iunie 2014 | Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani, dupa inscrierea |
| | candidatilor respinsi la unitatile de invatamant care |
| | au organizat proba de preselectie |
| | Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, |
| | ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte |
| | detalii organizatorice) privind organizarea probei |
| | suplimentare de admitere, la unitatile de invatamant |
| | profesional pentru care numarul de candidati inscrisi |
| | este mai mare decat numarul locurilor oferite de |
| | unitatea de invatamant |
|______________________|_______________________________________________________|
| C. Proba suplimentara de admitere (in cazul in care numarul de candidati este|
| mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant) |
|______________________________________________________________________________|
| 10 iunie 2014, ora | Desfasurarea probei suplimentare de admitere |
| 9,00 | |
|______________________|_______________________________________________________|
| 12 iunie 2014 | Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere |
| | la sediul unitatilor de invatamant care au organizat |
| | proba |
| | Depunerea contestatiilor la proba suplimentara de |
| | admitere acolo unde procedura de admitere permite |
| | acest lucru |
|______________________|_______________________________________________________|
| 13 iunie 2014 | Afisarea rezultatelor finale la proba suplimentara de |
| | admitere, in urma contestatiilor. in listele afisate |
| | se va mentiona expres anularea inscrierii in |
| | invatamantul profesional a candidatilor care nu |
| | promoveaza clasa a VIII-a. |
| | Transmiterea de catre comisia de admitere din unitatea|
| | de invatamant care organizeaza invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani, in format electronic si in scris, |
| | catre comisia de admitere judeteana/a municipiului |
| | Bucuresti pentru invatamant profesional cu durata de 3|
| | ani a rezultatelor la proba suplimentara de admitere |
|______________________|_______________________________________________________|
| D. Admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor |
|______________________________________________________________________________|
| 18 iunie 2014 | Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant |
| | gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani a bazei de date cuprinzand mediile |
| | generale de absolvire ale absolventilor clasei a |
| | VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, |
| | repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati |
|______________________|_______________________________________________________|
| 20 iunie 2014 | Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a|
| | municipiului Bucuresti pentru invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani catre Comisia Nationala de Admitere|
| | in invatamantul Profesional a bazei de date cuprinzand|
| | mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei|
| | a VIII-a |
|______________________|_______________________________________________________|
| 23 iunie 2014 | Realizarea listelor cu candidatii inscrisi la |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani, prin |
| | actualizarea de catre comisia de admitere din unitatea|
| | de invatamant care organizeaza invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani a listelor candidatilor inscrisi la|
| | invatamantul profesional, prin eliminarea candidatilor|
| | corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati si |
| | corectarea eventualelor erori privind mediile generale|
| | de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a |
| | Transmiterea de catre comisia de admitere din unitatea|
| | de invatamant care organizeaza invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani, in format electronic si in scris, |
| | catre comisia de admitere judeteana/a municipiului |
| | Bucuresti pentru invatamant profesional cu durata de 3|
| | ani a listelor actualizate cu candidatii inscrisi la |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 24 iunie 2014 | Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani a listei candidatilor inscrisi la |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani |
| | Afisarea listelor actualizate cu candidatii inscrisi |
| | la invatamantul profesional de 3 ani, la sediul |
| | unitatilor de invatamant la care s-au inscris |
| | candidatii |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3 iulie 2014 | Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a|
| | municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional|
| | cu durata de 3 ani catre unitatile de invatamant care |
| | au organizat inscrierea in invatamantul profesional cu|
| | durata de 3 ani a bazei de date judetene cuprinzand |
| | media de absolvire a invatamantului obligatoriu, |
| | precum si media la probele de la evaluarea nationala |
| | de la sfarsitul clasei a VIII-a |
| | Realizarea, la nivelul unitatilor de invatamant care |
| | au inscris elevi pentru admitere in invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani, a listelor cu |
| | candidatii admisi la invatamantul profesional cu |
| | durata de 3 ani, in ordinea descrescatoare a mediei de|
| | admitere la invatamantul profesional |
| | Transmiterea de catre comisia de admitere din unitatea|
| | de invatamant care organizeaza invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani, in format electronic si in scris, |
| | catre comisia de admitere judeteana/a municipiului |
| | Bucuresti pentru invatamant profesional cu durata de 3|
| | ani a listelor cu candidatii admisi la invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 4 iulie 2014 | Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidatilor declarati |
| | admisi in invatamantul profesional cu durata de 3 ani |
| | si afisarea listei in unitatea de invatamant care a |
| | inscris elevi in invatamantul profesional cu durata de|
| | 3 ani. |
| | Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional|
| | cu durata de 3 ani la unitatile de invatamant |
| | gimnazial a listei candidatilor declarati admisi si a |
| | celor respinsi la admiterea in invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
| | Afisarea, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, |
| | a listei candidatilor declarati admisi, in ordinea |
| | descrescatoare a mediilor de admitere in invatamantul |
| | profesional si a celor respinsi la admiterea in |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 5 – 6 iulie 2014 | Depunerea dosarelor de inscriere la unitatile scolare |
| | la care candidatii au fost declarati admisi |
|______________________|_______________________________________________________|
| 5 – 6 iulie 2014 | Ridicarea fiselor de inscriere la invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani de catre candidatii |
| | declarati respinsi, precum si de catre cei declarati |
| | admisi care renunta la locul ocupat in invatamantul |
| | profesional |
|______________________|_______________________________________________________|
| 6 iulie 2014 | Afisarea listei candidatilor inmatriculati in |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani dupa |
| | retragerea celor care opteaza pentru participarea la |
| | admiterea in liceu |
| | Transmiterea de catre comisia de admitere in |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani din |
| | unitatea de invatamant, in format electronic si in |
| | scris, catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii|
| | inmatriculati la invatamantul profesional cu durata de|
| | 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 7 iulie 2014 | Afisarea la sediul unitatilor de invatamant care |
| | organizeaza invatamant profesional a locurilor ramase |
| | libere dupa etapa I |
|______________________|_______________________________________________________|
| inscrierea si admiterea elevilor la invatamantul profesional cu durata de |
| 3 ani |
| Etapa a II-a |
| A. inscrierea candidatilor in vederea admiterii |
|______________________________________________________________________________|
| 25 – 26 iulie 2014 | Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial |
| | a fiselor de inscriere pentru invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani pentru candidatii care solicita sa |
| | participe la admiterea in invatamantul profesional cu |
| | durata de 3 ani – etapa a II-a |
|______________________|_______________________________________________________|
| 27 – 28 iulie 2014 | inscrierea elevilor la unitatile de invatamant |
| | profesional pe baza fiselor de inscriere in |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 29 iulie 2014 | Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani si a graficului de |
| | desfasurare a preselectie si/sau a probei suplimentare|
| | de admitere, dupa caz |
|______________________|_______________________________________________________|
| B. Preselectia candidatilor |
|______________________________________________________________________________|
| 30 – 31 iulie 2014 | Derularea probei de preselectie in unitatile de |
| | invatamant in care s-a decis derularea acesteia |
| | Transmiterea de catre comisia de admitere din unitatea|
| | de invatamant care organizeaza invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani, in format electronic si in scris, |
| | catre comisia de admitere judeteana/a municipiului |
| | Bucuresti pentru invatamant profesional cu durata de 3|
| | ani a rezultatelor preselectiei |
|______________________|_______________________________________________________|
| 1 – 2 august 2014 | Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidatilor admisi si |
| | respinsi la preselectie |
| | Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectiei la |
| | sediul unitatii de invatamant |
| | Ridicarea fiselor de inscriere in invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de |
| | invatamant care a organizat sesiunea de preselectie de|
| | catre candidatii respinsi |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3 – 4 august 2014 | inscrierea elevilor respinsi la sesiunea de |
| | preselectie la alta unitate de invatamant care |
| | scolarizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani|
| | fara preselectie |
| | Transmiterea de catre comisia de admitere din unitatea|
| | de invatamant care organizeaza invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani, in format electronic si in scris, |
| | catre comisia de admitere judeteana/a municipiului |
| | Bucuresti pentru invatamantul profesional cu durata de|
| | 3 ani a listei candidatilor inscrisi la invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 5 august 2014 | Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidatilor inscrisi la |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani |
| | Afisarea la sediul unitatilor de invatamant care au |
| | oferta pentru invatamantul profesional cu durata de 3 |
| | ani a listelor candidatilor inscrisi la invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
| | Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, |
| | ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte |
| | detalii organizatorice) privind organizarea probei |
| | suplimentare de admitere, la unitatile de invatamant |
| | profesional pentru care numarul de candidati inscrisi |
| | este mai mare decat numarul locurilor oferite de |
| | unitatea de invatamant |
|______________________|_______________________________________________________|
| C. Proba suplimentara de admitere (in cazul in care numarul de candidati este|
| mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant) |
|______________________________________________________________________________|
| 7 august 2014, ora | Desfasurarea probei suplimentare de admitere |
| 9,00 | |
|______________________|_______________________________________________________|
| D. Admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor |
|______________________________________________________________________________|
| 8 august 2014 | Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere |
| | la sediul unitatilor de invatamant care au organizat |
| | proba suplimentara de admitere |
| | Depunerea si rezolvarea contestatiilor la proba |
| | suplimentara de admitere acolo unde procedura de |
| | admitere permite acest lucru |
|______________________|_______________________________________________________|
| 9 august 2014 | Afisarea rezultatelor finale la proba suplimentara de |
| | admitere, in urma contestatiilor |
| | Realizarea la nivelul unitatilor de invatamant care au|
| | inscris elevi pentru admiterea in invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani a listelor cu |
| | candidatii admisi |
| | Transmiterea de catre comisiile de admitere din |
| | unitatile de invatamant care organizeaza invatamant |
| | profesional cu durata de 3 ani, in format electronic |
| | si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listelor cu candidatii admisi in |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 10 august 2014 | Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidatilor declarati |
| | admisi in invatamantul profesional cu durata de 3 ani |
| | Afisarea listei candidatilor declarati admisi in |
| | ordinea descrescatoare a mediei si a celor respinsi la|
| | admitere la invatamantul profesional in unitatea de |
| | invatamant care a inscris elevi in invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 11 – 12 august 2014 | Candidatii declarati admisi depun, la unitatile |
| | scolare la care au fost declarati admisi, dosarele de |
| | inscriere. |
|______________________|_______________________________________________________|
| 13 august 2014 | Transmiterea de catre comisia de admitere din unitatea|
| | de invatamant in invatamantul profesional cu durata de|
| | 3 ani, in format electronic si in scris, catre comisia|
| | de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani a listelor|
| | finale cu candidatii inmatriculati la invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| inscrierea si admiterea elevilor la invatamantul profesional cu durata de |
| 3 ani |
| Etapa a III-a |
| A. inscrierea candidatilor in vederea admiterii |
|______________________________________________________________________________|
| 25 august 2014 | Afisarea la sediul unitatilor de invatamant |
| | profesional la care au ramas locuri disponibile a |
| | graficului inscrierii la invatamantul profesional cu |
| | durata de 3 ani si a graficului probei de preselectie |
| | si a probei suplimentare de admitere |
|______________________|_______________________________________________________|
| 1 septembrie 2014 | Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial |
| | a fiselor de inscriere pentru invatamant profesional |
| | cu durata de 3 ani, pentru candidatii care solicita sa|
| | participe la admiterea in invatamantul profesional cu |
| | durata de 3 ani – etapa a III-a |
|______________________|_______________________________________________________|
| 1 – 2 septembrie 2014| inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant |
| | profesional care organizeaza invatamant profesional cu|
| | durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 3 septembrie 2014 | Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul |
| | profesional cu durata de 3 ani si a graficului de |
| | desfasurare a probei de preselectie si/sau a probei |
| | suplimentare de admitere, dupa caz |
| | Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, |
| | ora, acte necesare de identitate a candidatilor) |
| | privind organizarea probei suplimentare de admitere, |
| | la unitatile de invatamant profesional pentru care |
| | numarul de candidati inscrisi este mai mare decat |
| | numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant |
|______________________|_______________________________________________________|
| B. Preselectia candidatilor si/sau proba suplimentara de admitere, dupa caz |
|______________________________________________________________________________|
| 4 septembrie 2014 | Derularea probei de preselectie, dupa caz |
|______________________|_______________________________________________________|
| 5 septembrie 2014 | Transmiterea de catre comisiile de admitere din |
| | unitatile de invatamant care organizeaza invatamant |
| | profesional cu durata de 3 ani, din unitatile de |
| | invatamant care au organizat proba de preselectie, in |
| | format electronic si in scris, catre comisia de |
| | admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani a |
| | rezultatelor preselectiei si a listei candidatilor |
| | inscrisi la invatamantul profesional cu durata de 3 |
| | ani care au fost declarati admisi in urma preselectiei|
|______________________|_______________________________________________________|
| 6 septembrie 2014 | Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidatilor inscrisi la |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani in |
| | unitatile de invatamant la care s-a organizat sesiune |
| | de preselectie |
| | Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la |
| | sediul unitatii de invatamant |
| | Acolo unde numarul celor admisi in urma preselectiei |
| | este mai mare decat numarul locurilor disponibile, se |
| | va preciza ca urmeaza o proba suplimentara de |
| | admitere, in urma careia se va definitiva lista |
| | candidatilor admisi in invatamantul profesional. |
|______________________|_______________________________________________________|
| 8 septembrie 2014, | Derularea probei suplimentare de admitere, dupa caz |
| ora 9,00 | |
|______________________|_______________________________________________________|
| C. Admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor |
|______________________________________________________________________________|
| 8 septembrie 2014 | Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere |
| | la sediul unitatilor de invatamant care au organizat |
| | proba suplimentara de admitere |
| | Depunerea si rezolvarea contestatiilor la proba |
| | suplimentara de admitere acolo unde procedura de |
| | admitere permite acest lucru |
|______________________|_______________________________________________________|
| 9 septembrie 2014 | Realizarea la nivelul unitatilor de invatamant care au|
| | inscris elevi in invatamantul profesional cu durata de|
| | 3 ani a listelor cu candidatii admisi |
| | Transmiterea de catre comisiile de admitere din |
| | unitatile de invatamant care organizeaza invatamant |
| | profesional cu durata de 3 ani, in format electronic |
| | si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listelor cu candidatii admisi in |
| | invatamantul profesional cu durata de 3 ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 9 septembrie 2014 | Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a |
| | municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional|
| | cu durata de 3 ani a listei candidatilor declarati |
| | admisi si afisarea listei in unitatea de invatamant |
| | care organizeaza invatamant profesional cu durata de 3|
| | ani |
|______________________|_______________________________________________________|
| 9 septembrie 2014 | Candidatii declarati admisi depun la unitatile scolare|
| | la care au fost declarati admisi dosarele de |
| | inscriere. |

Stiri pe aceeasi tema

ADMITERE 2014 UNIVERSITATEA BUCURESTI – Acte necesare pentru inscrierea la admitere licenta

BACALAUREAT 2017. Subiecte limba romana, proba sustinuta luni, 26 iunie 2017. Primele rezultate la Bacalaureat, pe 5 iulie 2017

Ioana Badulescu

Examenul de Bacalaureat s-ar putea modifica. Sunt vizate probele la care elevii nu primesc note in prezent

Cristiana Petrariu Bota

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult