MAE condamna articolul DPA. O abordare tendentioasa, care dovedeste necunoasterea istoriei. Cerem rectificarea stirii
Social

MAI angajeaza medici si farmacisti. Conditii de inscriere, documente necesare si calendarul desfasurarii concursului

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) angajeaza medici si farmacisti. Potrivit unui anunt facut pe pagina online a ministerului, Directia Medicala din cadrul MAI organizeaza concurs in vederea ocuparii mai mult posturi de ofiter specialist principal I avand urmatoarele specialitati: farmacist la Serviciul de Asistenta Medicala Farmaceutic, Medic (medicina muncii) la Biroul de Medicina Muncii si Expertiza Medico-Militara si medic, specialitatea epidemiologie sau igiena, la Serviciul Sanatate Publica, Autorizari si Coordonare Sanitara Centre de Retinere si Arestare Preventiva. 

Cei care doresc sa candideze pentru aceste posturi pot citi mai jos conditiile de inscriere, documentele necesare si calendarul desfasurarii concursului. Iata si anunturile facute de MAI.

„Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de ofiţer specialist principal I (medic, specialitatea medicina muncii), la Biroul Medicina Muncii și Expertiză Medico-Militară, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar şef de poliţie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant”, este primul anunt al MAI.

„Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de ofiţer specialist principal I (specialitatea farmacist), la Serviciul Asistență Medicală, Farmaceutic, Aparatură medicală, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar şef de poliţie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant”, este al doilea anunt al MAI.

„Direcția Medicală, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, organizează concurs în vederea ocupării unui post de ofiţer specialist principal I (medic, specialitatea epidemiologie sau igienă), la Serviciul Sănătate Publică, Autorizări și Coordonare Sanitară Centre de Reținere și Arestare Preventivă, post prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar şef de poliţie, prin încadrare directă ca ofițer de poliţie, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant”, mai anunta MAI.

Regulile pentru concursul de directori de spitale se schimba. Ce modificari aduce Guvernul prin OUG

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

16.11.2016 – afișarea la sediul Direcției Medicale și publicarea pe site-ul de internet www.mai.gov.ro a anunțului referitor la organizarea concursului;
23.11.2016 (ora 15.00) – data limită de depunere a cererilor de înscriere la concurs;
07.12.2016 (ora 16.00) – data limită de depunere a dosarelor de recrutare în vederea participării la concurs;
08.12.2016 – verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare, de către membrii comisiei de concurs
09.12.2016 – afișarea listei cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs şi a celor cărora le-au fost validate candidaturile;
14.12.2016 – susținerea probei de concurs – test scris care constă în rezolvarea unui test grilă pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului;
14.12.2016 – afișarea tabelului cu rezultatele obținute de candidați;
14.12.2016 – depunerea contestațiilor cu privire la nota obținută la testul grilă;
15.12.2016 – rezolvarea contestațiilor;
15.12.2016- afișarea rezultatelor finale.

NOTĂ: În cazul nedepunerii de contestații rezultatele finale vor fi afișate în data de 14.12.2016.

A. Condiţii de participare la concurs pentru fiecare categorie de candidaţi

1. Pentru a participa la concurs, candidaţii care nu au calitatea de agent de poliţie, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale şi cerinţe specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se
constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare
psihologică, potrivit reglementărilor în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea
pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să îndeplinească condiţiile specifice de ocupare, prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta
de vară. Verificarea condiţiei se realizează cu ocazia examinării medicale;

Candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prevăzut a fi încadrat cu poliţist, prin încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

2. Prin excepţie de la pct. A.1,, agenţii de poliţie care îndeplinesc cerinţele de pregătire prevăzute în fişa postului scos la concurs pot participa la concurs dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi cerinţe:
a) Să fie declaraţi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) Să nu fie cercetaţi disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) Să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv când faţă de acesta s-a pus în mişcare acţiunea penală, cu excepţia situaţiei în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul, este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu, se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei sau nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;
d) Să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Potrivit art. III, alin. (1) din Legea nr. 152/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, condiţia privind calificativul de cel puţin „bine” în anul 2015, este considerată îndeplinită.

3. Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:
a) le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) – i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
b) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
c) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care au optat să participe la concurs;
4. Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:
a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care au optat să participe la concurs;

B. Criterii specifice prevăzute în fişele posturilor:
– pregătire de bază – studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă sau echivalentă
în domeniul sănătate, specializarea medicină;
– pregătire de specialitate – studii de rezidențiat cu obținerea certificatului de medic
specialist în una din specialitățile epidemiologie sau igienă;
– autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor – certificat de membru al Colegiului
Medicilor vizat pe anul în curs;
– vechime în muncă minimum 3 ani.

C. Reguli privind înscrierea la concurs şi documentele necesare

1. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta următoarele documente:
a) cerere de înscriere adresată directorului Direcției Medicale (prin depunerea cererii de înscrierii solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001), (model Anexa 2);
b) documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi foaie matricolă, certificatul de medic specialist, certificat de membru al Colegiului Medicilor vizat pe anul în curs.), în original;
c) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 3);
d) curriculum vitae (model Anexa 4);
e) actul de identitate, în original;
f) consimţământul candidatului pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar (model Anexa5);
g) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi rezultatul evaluării psihologice (model Anexa 8).
h) dosar cu şină.

Documentele necesare înscrierii la concurs vor fi depuse personal la sediul Direcției Medicale, din municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, etaj VI, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00-15.00, până la data de 23.11.2016, ora 15.00.

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise prin orice altă modalitate decât personal la adresa amintită mai sus.
Atenţie! Cu ocazia prezentării pentru fiecare dintre etapele prevăzute în graficul de desfăşurare, candidaţii vor prezenta documentele solicitate, deja completate conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

2. În vederea participării la concurs, după afişarea rezultatelor la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” vor depune personal, la sediile unităților la care au depus documentele de înscriere, până la data de 07.12.2016, ora 16.00, un dosar de recrutare în volum complet, care va conţine următoarele documente:
a) carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă; Atenţie! Vechimea în muncă este perioada lucrată efectiv în baza unui contract individual de muncă.
b) livretul militar (după caz);
c) certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească privind starea civilă;
d) autobiografia (Anexa 6) şi tabelul nominal cu rudele (Anexa 7) candidatului şi soţul/soţia candidatului;
e) o fotografie color 9×12 cm;
f) fişa medicală-tip de încadrare în MAI (poate fi depusă până la data limită de depunere a dosarelor, respectiv 07.12.2016, ora 16.00);
g) declaraţie, pe propria răspundere (datată cel mai devreme la data publicării anunţului de concurs) din care să rezulte că persoana care candidează:
– nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

3. Prin excepţie de la pct. C.2., agenţii de poliţie declaraţi „apt” la evaluarea psihologică vor depune un dosar de recrutare care va conţine următoarele documente:
a) carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă; Atenţie! Vechimea în muncă este perioada lucrată efectiv în baza unui contract individual de muncă.
b) livretul militar (după caz);
c) certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
d) adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității din care face parte candidatul, care să ateste că:
– nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
– nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv când faţă de acesta s-a pus în mişcare acţiunea penală, cu excepţia situaţiei în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul, este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu, se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei sau nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;
– a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Toate documentele solicitate vor fi depuse în original, copiile documentelor se realizează de către secretarul comisiei de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de acesta şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile menţionate anterior nu se mai realizează. La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează la sediul Direcției Medicale şi se postează pe pagina de internet www.mai.gov.ro.

D. Reguli privind evaluarea psihologică şi examinarea medicală

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează. După încheierea perioadei de înscriere, candidaţii înscrişi vor susţine testarea psihologică. Examinarea psihologică va fi asigurată de cadre specializate din cadrul Centrului de
Psihosociologie al M.A.I. din mun. Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2.

Atenție! În vederea participării la concurs candidații depun o declarație pe propria răspundere (model Anexa nr. 8) din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul evaluării psihologice (aviz psihologic apt/inapt).

Potrivit prevederilor art. 21 din Ordinul m.a.i. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, pe durata de valabilitate a documentelor cuprinzând rezultatele evaluărilor psihologice – 6 luni de la data emiterii, titularii nu pot participa la o nouă evaluare psihologică în același scop cu evaluarea inițială, cu excepția cazurilor în care soluționarea contestațiilor o impune.

Candidații care declară că nu au fost evaluați pentru același scop în ultimele 6 luni vor fi programați la evaluarea psihologică conform calendarului stabilit. Dacă din evidențele Centrului de Psihosociologie al M.A.I. rezultă că aceștia au fost evaluați psihologic pentru același scop în ultimele 6 luni, procedura de evaluare se anulează și nu
se va emite un alt aviz, unitatea organizatoare a concursului urmând să fie informată cu privire la avizul emis anterior.

Locul, data şi ora desfăşurării examinării psihologice vor fi stabilite după expirarea perioadei de înscriere, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi şi vor fi comunicate în timp util prin afişare pe pagina de internet www.mai.gov.ro și la avizierul unităţii. Rezultatele la testarea psihologică se vor afişa pe aceleaşi căi menţionate mai sus.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.
Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în locul, data şi ora în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare. (…)

E. Desfăşurarea concursului

Concursul va consta în susţinerea unui test-grilă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 14.12.2016, pe baza tematicii și bibliografiei prevăzute în Anexa nr. 1. Ora şi locul unde se va desfăşura proba test scris tip grilă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet www.mai.gov.ro, precum şi la avizierul unităţii.

Aprecierea rezultatelor finale ale testului scris se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare este minimum 7.00. 
Va fi declarat „admis” la concurs candidatul care a obţinut nota cea mai mare la testul scris. 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiaşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet www.mai.gov.ro, precum şi la avizierul
unităţii.

F. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris tip grilă, poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Contestaţiile se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Rezultatele la contestaţii se comunică prin afişarea la sediul unităţii organizatoare a concursului şi se postează pe pagina de internet www.mai.gov.ro.

G. Precizări referitoare la încadrarea pe post a candidaţilor declaraţi „admis”

Candidaţii declaraţi „admis” sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni.

Personalului încadrat direct/reîncadrat ca poliţist în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă, după cum urmează:

a) la un stagiu de până la 5 ani – subinspector de poliţie;
b) la un stagiu între 5 şi 7 ani – inspector de poliţie;
c) la un stagiu între 8 şi 10 ani – inspector principal de poliţie;
d) la un stagiu între 11 şi 14 ani – subcomisar de poliţie;
e) la un stagiu între 15 şi 18 ani – comisar de poliţie;
f) la un stagiu de 19 ani şi peste – comisar-şef de poliţie

Agentului de poliţie care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie i se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform precizărilor anterioare.

Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi. Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon: 021.303.70.80 interior 30737, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.30.

DETALII SI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS POT FI CONSULTATE PE SITE-UL MAI

Articole asemănătoare

Hipermarketurile vor comercializa 51% produse romanesti. Legea a fost promulgata de presedinte

Lucy Ionesco

Guvernul a aprobat in sedinta de astazi un proiect de hotarare prin care sunt stabilite sumele de bani ce vor fi incasate de fermieri in 2018

Ioana Badulescu

Explozie la Stei, judetul Bihor, zece persoane au fost ranite. A fost declansat planul rosu de interventie

Lucy Ionesco